Remont domu ludowego w MyscowejDobiegła końca realizacja zadania pn. „Remont budynku Domu Ludowego w Myscowej na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 520, 521”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt realizacji inwestycji to kwota 115 402,75 zł, a poziom dofinansowania – 75% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach operacji wykonano następujące roboty budowlane: elewację budynku, remont wiatrołapu i świetlicy, remont sali, kuchni i zaplecza kuchennego, remont instalacji elektrycznej, wymalowano dach i rynny oraz utwardzono powierzchnię placu przy budynku.

W dniu 30.09.2011 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność, który został pozytywnie zweryfikowany. Następnie 26.01.2012 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, została przeprowadzona w Gminie Krempna kontrola przedłożonej dokumentacji oraz kontrola obiektu, mająca potwierdzić, czy roboty budowlane przedstawione we wniosku o płatność, kosztorysie powykonawczym i w protokole odbioru zostały faktycznie wykonane. Kontrola dokumentacji oraz obiektu przebiegła pomyślnie. Końcem stycznia br. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności (refundacji środków) dla Gminy Krempna na kwotę 70 706, 00 zł.

/et/Partner serwisu: Agencja KS