Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków14.11.2012 r. w Nowym Żmigrodzie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”. W związku z upływem 4-letniej kadencji organów LGD wysłuchano sprawozdań Zarządu z wykonania obowiązków w kadencji 2008-2012 oraz Komisji Rewizyjnej i Rady.

W okresie kadencji odbyło się 40 posiedzeń Zarządu, podjęto 68 uchwał.

5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wyborze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Efektem dokonanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wyboru było podpisanie z LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i ściągnięcie na teren LGD dodatkowych środków – 1 327 040 zł na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 34 320 zł na „Wdrażanie projektów współpracy i 253 968 zł na koszty bieżące na okres 2009 r. – 30.06.2015 r.

Wybrano w okresie kadencji zarządu do finansowania wnioski w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na kwotę ok. 1 225 000 zł, co stanowi ok. 92% budżetu.

Podpisano Umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy z LGD LIWOCZ i Czarnorzecko-Strzyżowską LGD (współpraca na terenie 13 gmin). W ramach projektu powstaną altany o pow. do 25 m2, oznaczone zostaną tablicami miejsca atrakcyjne turystycznie oraz wydany zostanie przewodnik po tych miejscach. Planowany termin realizacji to styczeń – wrzesień 2013 r.

2009 r. – 2011 r. – realizowano Program Integracji Społecznej na terenie Gminy Nowy Żmigród – na ok. 280 tys. zł. Zrealizowano m.in. 5-dn. wycieczkę integracyjną do Warszawy dla ucz. kl. l gimnazjum, imprezy plenerowe, warsztaty dla młodzieży (gotowanie, bibułkarstwo, decoupage, teatralne), wizytę studyjną, dzień dziecka, turniej siatkowy, wyjazdy na basen. Celami projektów były m.in.: rozwój zainteresowań oraz szerszy dostęp do alternatywnych i rozwijających form spędzania czasu wolnego, aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans życiowych, rozwijanie umiejętności, promowanie aktywnego, zdrowego trybu życia, upowszechnianie edukacji zdrowotnej, aktywizacja i pobudzanie mieszkańców terenu LGD do aktywności w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego.

W okresie kadencji Rada odbyła 4 posiedzenia, na których rozpatrzyła 32 wnioski, które wpłynęły w ramach ogłoszonych 13 naborów w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.  W podziale na poszczególne działania przedstawia się  to następująco:
– Odnowa i rozwój wsi – 8 wniosków na łączną kwotę  821 724,00 zł,  z czego 1 wniosek na kwotę 25 500,00 zł został wycofany przez Wnioskodawcę;
– małe projekty – 21 wniosków na łączną kwotę 425 109,85 zł, z czego 1 wniosek na kwotę 24 983,00 zł został wycofany przez Wnioskodawcę oraz 3 wnioski na łączną kwotę 71 490,00 zł znalazły się poza limitem dostępnych środków w ramach danego naboru;
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2 wnioski na łączną kwotę 124 500,00 zł , z czego 1 wniosek na kwotę 24 500,00 zł został odrzucony przez ARiMR;
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1 wniosek  na kwotę 41 084,00 zł odrzucony przez ARiMR.

Na zebraniu wybrano na kolejny okres kadencji organy w składzie jak dotychczas, uzupełnione zostały jedynie o nieobecnych członków.

Podjęto także uchwałę w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – środki z „różnicowania...” oraz „mikroprzedsiębiorstw” przeniesiono na I półrocze 2013 r., „małe projekty” na II półrocze 2013 r., a „Projekty współpracy” na 2013 r.

Kierownik biura poinformowała o pracach LGD w okresie od ostatniego WZC, m.in. o podjętych działaniach promocyjnych, a także wnioskach złożonych i wybranych w ramach sierpniowych naborów. Przedstawiono także zebranym, jak ukierunkowuje się LEADER na okres 2014–2020 – włączenie miast do LSR, mikroprojekty, kierunki Ladera proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po części formalnej zebrania Pani Prezes zaprosiła obecnych do skorzystania z poczęstunku, a przewodniczący zebrania podziękował przybyłym za obecność i zakończył zebranie.Partner serwisu: Agencja KS