Turystyka w gminie Krempna - Beskid NiskiGmina Krempna pozyskała za pośrednictwem LGD środki z funduszy unijnych, z tzw. "małych projektów" - operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi i zrealizowała operację dotyczącą publikacji albumu "Turystyka w Gminie Krempna – Beskid Niski" w drodze zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy Wydawnictwo Lobosoft II Sp. z o. o. ul. Malborska 10/1, 30-563 Kraków, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę przygotowania i druku wydawnictwa – wartość brutto projektu wyniosła: 27 940,00 zł, przy nakładzie 1000 egzemplarzy.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Krempna, co wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o własne zasoby - celu zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz przyczyni się do zwiększenia informacji o bazie turystycznej Gminy Krempna.Partner serwisu: Agencja KS