Podpisno umowę na realizację projektu współpracy ATLAS12 lipca 2013 r. przedstawiciele LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój" podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie umowę przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Projekt pn. „Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem" o akronimie ATLAS będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „LIWOCZ" i Czarnorzecko-Strzyżowską LGD. Wdrażanie projektu współpracy obejmie 13 gmin leżących na terenie obszaru działania partnerskich LGD. Wartość projektu to ponad 380 tys. zł.

LGD „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój" reprezentowały Prezes Zarządu – Sylwia Sudyka i Wiceprezes – Wioleta Sztelma,  LGD „LIWOCZ" reprezentowali Prezes Zarządu – Justyna Furmankiewicz i Wiceprezes – Grzegorz Kudłacz, natomiast Czarnorzecko-Strzyżowską LGD reprezentował Prezes Zarządu Jerzy Moskwa.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej na obszarze działania Partnerów projektu współpracy poprzez oznaczenie w partnerstwie miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyznaczenie szlaku turystycznego, utworzenie obiektów małej architektury oraz realizację zadań informacyjno-promocyjnych.

W ramach projektu ATLAS zaplanowano: oznaczenie tablicami informacyjnymi na terenie każdej z gmin wchodzących w skład partnerskich LGD miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyznaczenie szlaku turystycznego, postawienie w najciekawszych miejscach w każdej gminie altan wypoczynkowo-informacyjnych, wydanie informatora turystycznego dla całego projektu oraz wykonanie strony internetowej wraz z panoramami sferycznymi.
Partner serwisu: Agencja KS