Stowarzyszenie - CzłonkowieInicjatorem utworzenia stowarzyszenia była społeczność lokalna gmin: Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski i Dębowiec. 12 maja 2006 roku w Nowym Żmigrodzie odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli: Stanisław Bolek, Ryszard Sarzyński, Czesław Fornal, Maria Homlak, Helena Chomik, Zbigniew Mróz, Kazimierz Wygonik, Kazimierz Miśkowicz, Stanisław Wielgosz, Tadeusz Źrebiec, Radosław Kujawski, Daniela Baraniewicz, Franciszek Miśkowicz, Maria Okarmus, Krzysztof Okarmus, Zbigniew Staniszewski, Stanisław Piątkiewicz, Piotr Czechowicz, Adam Maciejczyk, Dariusz Adamski, Jan Gracoń, Jarosław Jaróg, Władysław Chramiec, Józef Lubaś, Zofia Świątek, Janusz Budziak, Witold Ropa, Anna Lubaś Kramarczyk.

Uchwałą nr 2/2006 przyjęto formę prawną stowarzyszenia o nazwie "Subregion Magurski - szansa na rozwój", ze stałą siedzibą w Nowym Żmigrodzie, a wpis do Krajowego rejestru Sądowego uzyskano 07.06.2006 r. Celem stowarzyszenia było działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
  • opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski,
  • wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW,
  • promocja obszarów wiejskich położonych w ww. gminach,
  • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
  • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
  • rozwój przedsiębiorczości.


W okresie od 19.06.2006 r. do 14.04.2008 r. Stowarzyszenie realizowało projekt "Subregion Magurski - szansa na rozwój" w ramach Pilotażowego Programu Leader+. W czasie jego trwania zorganizowano wiele imprez o charakterze integracyjnym oraz szkoleń (Odnawialne Ľródła energii, Rozwój alternatywnych Ľródeł dochodu na obszarach wiejskich, Rozwój produkcji ekologicznej żywności), a także zrealizowano projekty służące rozwojowi gmin członkowskich. Opracowano wiele analiz i dokumentów, pozwalających m. in. na realizację następujących inwestycji: wyciąg narciarski (gmina Osiek Jasielski), ośrodek rekreacyjny (gmina Krempna), trasy rowerowe (wszystkie gminy subregionu), remonty dróg (wszystkie gminy subregionu). Wydano wiele wydawnictw informacyjno-promocyjnych (broszury: "Trasa turystyczno-widokowa wraz z trasą kolarstwa górskiego na górę Grzywacką", "Gospodarstwa agroturystyczne w Subregionie magurskim", "Gminy Subregionu", "Trasy narciarstwa biegowego w Subregionie magurskim", "Szlaki rowerowe w Subregionie magurskim"; 4 numery "Biuletynu Informacyjnego Subregionu Magurskiego") oraz album o terenie subregionu zatytułowany Szlak Dziedzictwa Kulturowego w Subregionie Magurskim.

5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wyborze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Subregion magurski - szansa na rozwój" do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wybór Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) był następstwem ogłoszonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego konkursu na składanie wniosków Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. W ramach ww. konkursu, który zakończył się 13 stycznia br., wnioski złożyło 31 LGD z terenu województwa podkarpackiego i wszystkie z nich zostały rozpatrzone pozytywnie.

Efektem dokonanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wyboru było podpisanie z Lokalnymi Grupami Działania umów o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które miało miejsce 21 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, przy ulicy Towarnickiego 1A w Rzeszowie. W imieniu LGD Stowarzyszenie "Subregion magurski - szansa na rozwój" umowę podpisali: Pani Sylwia Sudyka - Prezes Zarządu i Pan Zenon Książkiewicz - Wiceprezes Zarządu, zobowiązując się w ten sposób do wniesienia własnego udziału w rozwój podkarpackiej wsi.

Podpisana umowa umożliwiła LGD rozpoczęcie właściwej działalności przewidzianej w założeniach programowych PROW 2007-2013 a także zobowiązań wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju - dokumentu powstałego w ramach konsultacji z udziałem środowisk lokalnych, zaangażowanych w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny regionu, tj. sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy, organy samorządu terytorialnego i ich jednostki pomocnicze.

LSR nakreśla kierunki rozwoju obszarów nią objętych. W praktyce oznacza to, że instytucje, przedsiębiorcy i osoby prywatne z terenów wiejskich będą mogli wnioskować o pieniądze nie tylko na poprawę infrastruktury społecznej, kulturowej, sportowej, ale także na rozwój przedsiębiorczości, szkolenia czy kultywowanie lokalnych tradycji.

Misją Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Subregion magurski - szansa na rozwój", określoną w LSR jest "poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze subregionu magurskiego, w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych regionu", natomiast za cele ogólne LSR uznano: - pobudzanie aktywności mieszkańców - co oznacza konieczność aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez nabywanie wiedzy, umiejętności i wspieranie inicjatyw obywatelskich i biznesowych, - podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby - polegać ma na wspieraniu przedsiębiorczości mieszkańców, głównie w zakresie działalności powiązanej z turystyką, z uwagi na duży potencjał rozwojowy tej dziedziny gospodarki lokalnej, - zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego - oznacza konieczność zachowania lokalnej tożsamości oraz zasobów przyrodniczych, poprzez zachęcanie do kultywowania tradycji, dumy z wiejskiego charakteru otoczenia.

Komplementarna realizacja tych celów, które są w pełni zgodne z celami Osi 4 Leader, zmierza do innowacyjnego rozwoju obszaru w oparciu o posiadane zasoby i integrację zaangażowanych podmiotów lokalnych.

Te cele ogólne doprecyzowano poprzez cele szczegółowe, w których wskazano konkretne efekty, założone do osiągnięcia w okresie realizacji programu. Można się nimi zapoznać czytając Lokalną Strategię Rozwoju zamieszczoną na stronie internetowej stowarzyszenia.

Od 2008 r. stowarzyszenie działa na terenie dwóch gmin: Nowy Żmigród oraz Krempna i liczy obecnie 58 członków.