Zawiadomienie o posiedzeniu RadyZawiadamiam. iż w dniu 11.06.2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (nr 14) Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się posiedzenie Rady LGD w związku z prowadzonym naborem wniosków w terminie 16.05.2014 r. – 30.05.2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Limit dostępnych środków dla naboru wynosi  7 305,16 zł (siedem tysięcy trzysta pięć zł 16/100).

Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w biurze LGD.

Na mocy §4 Regulaminu Rady Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady (tel. 13 44 14 046).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Omówienie przez pracownika LGD procedur wyboru operacji do finansowania.
  5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były tematem poprzedniego posiedzenia Rady.
  6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w terminie 16.05.2014 r. – 30.05.2014 r. dla działania:  „małe projekty”” oraz głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny operacji na zgodność z LSR oraz Kart oceny wg lokalnych kryteriów.
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie obrad.


Partner serwisu: Agencja KS