Zapraszamy mieszkańców i członków LGD na spotknie informacyjneLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”

zaprasza

mieszkańców gmin Nowy Żmigród i Krempna oraz Członków Stowarzyszenia
na spotkanie informacyjne połączone z Walnym Zebraniem Członków

które odbędzie się 27 marca 2012 r.
o godz. 16.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
 w Nowym Żmigrodzie

 

Podczas spotkania zapewniamy poczęstunek
oraz materiały informacyjno-promocyjne dla uczestników.

 

Planowany program spotkania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie sprawozdania za 2011 rok o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”.
 5. Informacja o działalności stowarzyszenia w 2011 r.
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu
 7. za 2011 r.
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich dla członków samorządowych
 9. za 2011 r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.