Spotkanie w ramach projektu PAES w Nowym ŻmigrodziePrzy pomocy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój” w dniu 31 sierpnia br. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” z siedzibą w Rzeszowie zorganizowało w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Ekonomii Społecznej” spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu działania LGD.

Trener - Pan Przemysław Pietrzyk przeprowadził badanie analizujące materialne, ludzkie, kapitałowe i logistyczne zasoby organizacji potrzebne do podjęcia działań w sferze ekonomii społecznej. W ramach projektu uruchomiony zostanie cykl szkoleń poświęconych ww. zagadnieniom. Podmioty zainteresowane dalszym udziałem w projekcie będą pogłębiać swoją wiedzę na temat różnicowania źródeł swoich przychodów w oparciu o możliwość uruchomienia działalności gospodarczej i/lub działalności odpłatnej.

„Podkarpacka Akademia Ekonomii Społecznej” to projekt współfinansowany  ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych FIO 2011.

Głównym celem tego projektu jest rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego w kierunku podejmowania działalności ekonomicznej przy jednoczesnym respektowaniu etycznych zasad biznesu oraz zasady zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2011 do 28.02.2012.

Grupę docelową projektu stanowią organizacje pozarządowe oraz ich przedstawiciele, w szczególności kadra zarządzająca lub odpowiedzialna za realizację zadań związanych z ekonomizacją podmiotu, a także lokalni liderzy ekonomii społecznej działający na terenie Podkarpacia.

Organizatorzy oferują: bezpłatny udział w szkoleniach z zakresu zarządzania, marketingu,  ekonomii, etyki oraz wolontariatu; wsparcie doradcze w planowaniu i podejmowaniu działalności; opracowanie biznes planu; kompleksowe wsparcie prawne w rejestracji działalności odpłatnej lub gospodarczej; seminaria analityczne, debatę publiczną, udział w wizycie studyjnej; wydawnictwo edukacyjne.

Ponadto zapewniają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w czasie spotkań. (http://www.procarpathia.pl)