Zapraszamy na spotkanieW związku z brakiem kworum na spotkaniu w dniu 26 października 2011 r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”

ponownie zaprasza

Członków Stowarzyszenia

na Walne Zebranie Członków

które odbędzie się 17 listopada 2011 r.

o godz. 1600

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury

 w Nowym Żmigrodzie

Program zebrania uzupełniono o Prelekcję nt. przyszłości podejścia LEADER po 2013 r. oraz prezentację działalności LGD w 2011 r. i konsultacje działań na 2012 r .

 

Planowany program spotkania:

I        Walne Zebranie Członków

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
  5. Wybór nowego członka Zarządu.
  6. Zmiana Regulaminu Rady.
  7. Aktualizacja LSR (terminy naborów i dostępne środki).
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad. 

II      Prelekcja nt. przyszłości podejścia LEADER po 2013 r. 

III     Prezentacja działalności LGD w 2011 r. i konsultacje działań na 2012 r.; poczęstunek.

 

Zapraszamy członków stowarzyszenia oraz zainteresowanych mieszkańców gmin Nowy Żmigród i Krempna.