Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energiiOdnawialne źródła energii zdefiniowano jako "źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych". Definicja ta obejmuje w efekcie wiele bardzo różnych rozwiązań - od  kolektora słonecznego lub pompy ciepła w budynku jednorodzinnym, po farmy wiatrowe lub elektrownie wodne. 

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie tych inwestycji przyznawane są w formie dotacji, kredytu, pożyczki, dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu itd. Znalezienie źródła finansowania zależy jednak w dużej mierze od rodzaju beneficjenta (osoby fizyczne , przedsiębiorcy, samorządy lub ich związki, jednostki budżetu państwa).

W związku z szerokim zainteresowaniem i licznymi pytaniami kierowanymi do LGD o możliwość dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych dla gospodarstw indywidualnych, 17 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się szkolenie dla mieszkańców terenu LGD z zakresu odnawialnych źródeł energii, sfinansowane w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007–2013. 6-godzinne szkolenie, które poprowadził mgr inż. Maciej Duraczyński - ekspert z zakresu OZE, obejmowało tematykę: odnawialne źródła energii (energia wody, energia wiatru, energia geotermalna, energia słońca, biomasa i biopaliwa), jak oszczędzić na energii, jak wykorzystać energię odnawialną w gospodarstwie domowym - źródła finansowania inwestycji OZE.

Uczestników szkolenia najbardziej zainteresował temat finansowania inwestycji oze. Dowiedzieli się jednak, iż poza kredytem z dopłatą ciężko jest zdobyć gospodarstwom domowym dofinansowanie.

Linię kredytową na takie inwestycje oferuje  Bank Ochrony Środowiska.

BGK oferuje właścicielom budynków tzw. Premię termomodernizacyjną, w postaci dotacji na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mogącego obejmować zamianę źródeł energii na OZE.

Osoby fizyczne działające w formule ESCO, mogę też ubiegać się w BGK o poręczenie od 50% do 70% wysokości kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na inwestycję energooszczędną oraz o dotację na wykonanie niezbędnego audytu energetycznego, w ramach Projektu Efektywności Energetycznej (Fundusz GEF). 

W niektórych regionach kraju (szczególnie na południu) mogą istnieć możliwości sięgnięcia po środki przeznaczone na te cele w budżetach regionalnych - wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Rolnicy mogą szukać wsparcia finansowego w ramach regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale wyłącznie na inwestycje służące poprawie efektywności produkcji rolnej. Wsparcie finansowe na niewielkie przedsięwzięcia dot. OZE (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła) na szczeblu lokalnym mogą oferować samorządowe władze gmin, miast i powiatów - programy takie są uchwalane lokalnie.

Obecnie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle czyni starania o rozpoczęcie projektu pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin..." finansowanego z tzw. Funduszu Szwajcarskiego. Projekt obejmować ma obszar 19 gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny i Tarnowiec. Beneficjentami końcowymi projektu, którego celem jest "spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami UE", mają być jednostki publiczne i osoby fizyczne. W ramach projektu o wartości 28,9 mln CHF mają zostać podjęte następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych, budowa systemów zasilania hybrydowego i tworzenie systemów wykorzystania energii geotermalnej.