Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działaniaZarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

w zakresie „małych projektów”,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój”,
działającej na terenie gmin: Nowy Żmigród, Krempna

 

  1. Termin składania wniosków: 07.01.2014 r. – 24.01.2014 r.
  2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (budynek Urzędu Gminy, sutereny), od poniedziałku do piątku w godzinach 730–1530.
  3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
  4. Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.
  5. Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach „małych projektów”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach „małych projektów” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu, a także do wglądu w siedzibie LGD w Nowym Żmigrodzie.
  6. Limit dostępnych środków: 75 288,64 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem zł 64/100).
  7. Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru „małego projektu” przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”:
  1. operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. Jeśli kwalifikowana większość  (ponad 50%) składu członków organu decyzyjnego oceni, że operacja jest zgodna z LSR, uznaje się że organ decyzyjny podjął pozytywną decyzję,
  2. do realizacji zostaną przyjęte te operacje, które otrzymały co najmniej 40% punktów w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oraz uzyskały pozytywną ocenę za spełnienie Kryterium uzasadniającego realizację projektu w ramach LSR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” (od poniedziałku do piątku) oraz pod numerem telefonu 013 44 82 611 w godzinach 730 – 1530.

 

ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

aktywny wniosek pobierz tutaj

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD