Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie CzłonkówSzanowni Państwo,
Członkowie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
„Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21 maja 2012 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Głównym celem spotkania będzie aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady, a także wybór Członka Rady.

Ponadto informuję, iż 8 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie Podkarpackiego Forum Leder, którego tematem były bieżące sprawy związane z wdrażaniem Osi IV Leader PROW 2007–2013 na terenie województwa podkarpackiego oraz planowany wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań. Powyższe informacje związane z wyborem projektów przez Radę LGD i zbliżającymi się kontrolami w tym zakresie, a także zbliżającym się naborem LGD w zakresie realizacji dodatkowych zadań, zostaną przekazane na planowanym Walnym Zebraniu.

Ze względu na wagę poruszanych tematów, bardzo proszę o przybycie.

 

                                                                                           Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                         Sylwia Sudyka

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  4. Wybór członka Rady.
  5. Aktualizacja LSR – m.in. dostosowanie do zapisów zmienionego rozporządzenia dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, aktualizacja terminów naborów i limitu dostępnych środków, zmiana procedury wyboru operacji.
  6. Zmiana Regulaminu Rady.
  7. Wybór operacji przez Radę LGD – informacja o wstępnych  założeniach do przeprowadzenia kontroli LGD przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.
  8. Omówienie kryteriów na podstawie których dokona się wyboru LGD w zakresie dodatkowych zadań.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.