Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach "małych projektów"Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
w zakresie „małych projektów”,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój”
,
działającej na terenie gmin: Nowy Żmigród, Krempna

 

1. Termin składania wniosków: 13 sierpnia 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (budynek Urzędu Gminy, sutereny), od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 15 sierpnia 2012 r.) w godzinach 7:30–15:30.

3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

4. Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

5. Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach „małych projektów”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium uzasadniające realizację „małego projektu” w ramach LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach „małych projektów” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu, a także do wglądu w siedzibie LGD w Nowym Żmigrodzie.

6. Limit dostępnych środków: 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

7. Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru „małego projektu” przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”:

a) operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. Jeśli kwalifikowana większość  (ponad 50%) składu członków organu decyzyjnego oceni, że operacja jest zgodna z LSR, uznaje się że organ decyzyjny podjął pozytywną decyzję,

b) do realizacji zostaną przyjęte te operacje, które otrzymały co najmniej 40% punktów w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oraz uzyskały pozytywną ocenę za spełnienie Kryterium uzasadniającego realizację projektu w ramach LSR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” (od poniedziałku do piątku) oraz pod numerem telefonu 013 44 82 611 w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty do pobrania
Wniosek