Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
w zakresie  operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”,
działającej na terenie gmin: Nowy Żmigród, Krempna

 

1. Termin składania wniosków: 13 sierpnia 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (budynek Urzędu Gminy, sutereny), od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 15 sierpnia 2012 r.) w godzinach 7:30–15:30.

3. Zakres tematyczny operacji: Projekty obejmujące budowę, remont, wyposażenie świetlic, ośrodków kultury, obiektów sportowych i innych  służących do użytku publicznego lub pełniących funkcję miejsca spotkań mieszkańców.

4. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

5. Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

6. Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium uzasadniające realizację projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu, a także do wglądu w siedzibie LGD w Nowym Żmigrodzie.

7. Limit dostępnych środków: 312 207,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy dwieście siedem złotych zero groszy).

8. Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” dla operacji zgłaszanych do działania „Odnowa i rozwój wsi”:

a) operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. Jeśli kwalifikowana większość  (ponad 50%) składu członków organu decyzyjnego oceni, że operacja jest zgodna z LSR, uznaje się że organ decyzyjny podjął pozytywną decyzję,

b) do realizacji zostaną przyjęte te operacje, które otrzymały co najmniej 40% punktów w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oraz uzyskały pozytywną ocenę za spełnienie Kryterium uzasadniającego realizację projektu w ramach LSR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” (od poniedziałku do piątku) oraz pod numerem telefonu 013 44 82 611 w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty do pobrania
Wniosek