Zapraszamy na spotkanie informacyjne połączone z Walnym Zebraniem Członków!Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój"
zaprasza na spotkanie informacyjne połączone z Walnym Zebraniem Członków LGD,
które odbędzie się 20 marca 2013 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie
o godz. 16.00
.

 

 

 Program spotkania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie sprawozdania za 2012 rok o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”.
  5. Informacja o działalności stowarzyszenia w 2012 r.
  6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2012 r.
  7. Ustalenie wysokości składek członkowskich dla członków samorządowych na 2013 r.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.