Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanieZarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie "małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"; w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Subregion magurski – szansa na rozwój", działającej na terenie gmin: Nowy Żmigród, Krempna.


W dniach 16 maja - 3 czerwca 2011 r. biuro LGD przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy na: - tzw. "małe projekty", - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznanie się z warunkami przyznania pomocy dla ww. działań – dostępne pod adresem http://www.subregionmagurski.eu/dzialania.html.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Subregion magurski – szansa na rozwój", ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (budynek Urzędu Gminy, sutereny), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30.

Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Subregion magurski – szansa na rozwój" pod adresem www.subregionmagurski.eu. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej. Dodatkowo informacji udziela biuro LGD – tel. 13 44 82 611.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach ww. działań, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach ww. działań przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl, a także Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Subregion magurski – szansa na rozwój" pod adresem www.subregionmagurski.eu (Leader 07-13 - Nabory wniosków) a także do wglądu w siedzibie LGD w Nowym Żmigrodzie.

Limity dostępnych środków: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 132 704,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset cztery złote zero groszy), - Tworzenie i rozwój mikroiprzedsiębiorstw - 132 704,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset cztery złote zero groszy), - "małe projekty" - 127 039,22 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze).

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój”: - operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. Jeśli kwalifikowana większość (ponad 50%) składu członków organu decyzyjnego oceni, że operacja jest zgodna z LSR, uznaje się że organ decyzyjny podjął pozytywną decyzję, - do realizacji zostaną przyjęte te operacje, które otrzymały co najmniej 40% punktów w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oraz uzyskały pozytywną ocenę za spełnienie Kryterium uzasadniającego realizację projektu w ramach LSR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój” (od poniedziałku do piątku) oraz pod numerem telefonu 013 44 82 611 w godzinach 7:30 – 15.30.

Po upływie terminu składania wniosków rozpoczyna się procedura oceny wniosków przez LGD:

Po upływie terminu naboru wniosków Biuro LGD kieruje je do oceny Radzie LGD. Rada LGD – jako ciało decyzyjne LGD ma wyłączne uprawnienia do dokonywania oceny operacji pod względem zgodności celu operacji z celami LSR, zgodności z przedsięwzięciami określonymi w LSR oraz stopnia spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Organ decyzyjny może uznać operacje za zgodną z LSR, jeśli w jego opinii cel operacji jest zgodny z co najmniej jednym celem LSR i jeśli charakter operacji odpowiada co najmniej jednemu przedsięwzięciu, określonemu w LSR. Jeśli kwalifikowana większość (ponad 50%) składu członków organu decyzyjnego oceni, że operacja jest zgodna z LSR, uznaje się że organ decyzyjny podjął pozytywną decyzję. Do oceny stopnia spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji przekazuje się wyłącznie projekty zgodne z celami i przedsięwzięciami LSR. Oceny dokonuje się na podstawie karty oceny wniosku. Ostateczny wynik oceny projektów stanowi średnia wszystkich ocen indywidualnych członków organu decyzyjnego LGD, biorących w niej udział. Na tej podstawie sporządza się listę rankingową projektów, która jest punktem wyjścia do podjęcia przez radę LGD uchwały o wyborze operacji do sfinansowania ze środków przeznaczonych do realizacji LSR. Zakłada się, iż zostaną przyjęte te operacje, które otrzymały co najmniej 40% punktów w czasie oceny operacji wg lokalnych kryteriów.

Rada dokonuje oceny projektów nie później niż w terminie 21 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. W tym samym terminie Biuro LGD sporządza listy projektów, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i przekazuje wnioskodawcom informację: - czy projekt mieści się w limicie, - czy został wybrany, bądź niewybrany do realizacji, - o zgodności lub niezgodności projektów z LSR – wskazując przyczyny niezgodności, - o liczbie uzyskanych punktów lub miejscu na liście ocenionych projektów, - o możliwości złożenia odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR. W terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD przekazuje Samorządowi Województwa uchwały oraz listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami o pomoc celem dalszej oceny przez Samorząd Województwa i najpóźniej w dniu przekazania dokumentów do Samorządu województwa publikuje na swojej stronie internetowej listy projektów, które zostały wybrane.

Instytucja Wdrażająca rozpatruje wniosek pod kątem formalnym w terminie 3-5 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD. Wnioskodawca na żądanie IW ma obowiązek usunięcia nieprawidłowości lub braków we wniosku (dwa razy) – wydłuża to termin rozpatrzenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku IW wyznacza termin zawarcia umowy.

Informacje o naborze - do pobrania