Zaproszenie na Walne Zebranie Członków i konsultacje społeczne projektu zmian LSR         Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój zaprasza Państwa na Walne Zebranie Członków oraz konsultacje społeczne projektu zmian LSR, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie w dniu 18 lipca br. o godz. 16.00.

Od 2 lipca 2012 ruszył nabór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie „dodatkowych zadań”.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r., w ramach jednego wspólnego limitu dla całego kraju (343 792 566,03 ), co najmniej 2 LGD z każdego województwa może dostać dodatkowe środki na realizację zadań na obszarze swojego działania. Pozostałe LGD zostaną umieszczone na ogólnopolskiej liście rankingowej wg której rozdysponowywane będą środki do wyczerpania limitu.

LGD może dostać maksymalnie dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 70% kwoty stanowiącej sumę już wnioskowanych przez beneficjentów kwot pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, tj. ok. 610 tys. zł, na „małe projekty”, odnowę wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, czy wsparcie podjęcia działalności nierolniczej przez rolników.

Aby otrzymać dodatkowe środki należy złożyć do 31 lipca br. wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Najważniejszym załącznikiem jest projekt zmian LSR, czyli dokument zwierający tylko te elementy, które będą podlegać ocenie w ramach konkursu. Projekt musi być zatwierdzony uchwałą, zgodnie ze statutem LGD.

 Opracowany przez LGD projekt zmiany LSR dotyczyć musi zwiększenia budżetu LSR oraz:

 1. rozszerzenia zakresu określonych w LSR:
 • przedsięwzięć, w ramach których są realizowane operacje, służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych określonych w LSR lub
 • celów szczegółowych i przedsięwzięć służących osiągnięciu tych celów lub
 1. wprowadzenia nowych:
 • przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych określonych w LSR lub
 • celów szczegółowych i przedsięwzięć służących osiągnięciu tych celów.

Listę realizowanych do tej pory celów i przedsięwzięć można zobaczyć w Lokalnej Strategii Rozwoju zamieszczonej w zakładce "do pobrania". Prosimy o przygotowanie na spotkanie nowych, bądź innowacyjnych pomysłów realizacji zadań na terenie gmin Nowy Żmigród i Krempna, które uwzględnione zostaną w projekcie zmian LSR.

Propozycje realizacji zadań na terenie gmin Nowy Żmigród i Krempna w zw. z naborem LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

Informujemy jednocześnie, iż za pośrednictwem LGD zostały już zrealizowane, bądź przekazane do oceny następujące projekty:

 1. Zagospodarowanie obejścia wokół zabytkowego kościoła i cmentarza z I wojny światowej w Desznicy,
 2. Remont budynku domu ludowego w Myscowej na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 520, 521,
 3. Poprawa dostępności do kultury – przebudowa domu ludowego w Gorzycach,
 4. Publikacja albumu „Turystyka w Gminie Krempna – Beskid Niski”,
 5. Święto Tradycji – dożynki w Nienaszowie,
 6. Wymiana poszycia dachowego na budynku starej gminy w Nowym Żmigrodzie przy ul. Dukielskiej 1,
 7. Warsztaty ludowe w Brzezowej,
 8. Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” – promocja i organizacja lokalnej twórczości Gminy Nowy Żmigród,
 9. Budowa placu zabaw jako miejsca rekreacji w gminie Krempna,
 10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół w Nienaszowie,
 11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół w Łężynach,
 12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Kątach,
 13. Utrwalenie i zachowanie tradycji, historii i życia mieszkańców wsi Nienaszów i okolic poprzez wydanie publikacji,
 14. Poprawienie standardu gospodarstwa agroturystycznego i jakości świadczonych usług w gospodarstwie oraz wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez przebudowę pokoi gościnnych,
 15. Zwiększenie zakresu usług dostępnych dla ludności, zwiększenie dbałości o ochronę środowiska a także zapewnienie nowego miejsca pracy, poprzez budowę i uruchomienie bezdotykowej myjni samochodowej,
 16. Wydanie publikacji na temat zasobów kulturalnych, sakralnych i turystycznych Gminy Nowy Żmigród,
 17. Święto Tradycji w Gminie Krempna,
 18. Zagospodarowanie terenu na publiczne miejsce rekreacji oraz wypoczynku wsi Grabanina,
 19. Zagospodarowanie obejścia kościoła (Sanktuarium Błogosławionego Księdza Władysława Findysza).

 

 Nowy Żmigród, 06.07.2012 r.                                                                                Prezes Zarządu
                                                                                                                            Sylwia Sudyka