Nabór na wolne stanowisko pracy  Nowy Żmigród, 13.01.2012 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój” z siedzibą: 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ASYSTENT KIEROWNIKA BIURA LGD

1/2 etatu

 

Wymagania wobec kandydata:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie, co najmniej średnie,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka obcego,
 • doświadczenie w pracy biurowej – min. 2 lata oraz doświadczenie w realizacji projektów zewnętrznych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zaopatrzenie biura LGD,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji,
 • prowadzenie korespondencji,
 • prowadzenie sekretariatu,
 • obsługa władz LGD, protokołowanie zebrań,
 • realizowanie innych zadań zleconych przez kierownika Biura.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 26 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie w godz. 7.30–15.30, tel. 13 44 82 634, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ASYSTENT KIEROWNIKA BIURA w terminie 16.01.2012 r. – 30.01.2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie oraz w Urzędzie Gminy w Krempnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”.