Ostatnia możliwość uzyskania wsparcia na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej za pośrednictwem LGD!W marcu br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” z siedzibą w Nowym Żmigrodzie po raz ostatni będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Na przełomie lutego i marca w Nowym Żmigrodzie zorganizowane zostanie spotkanie szkoleniowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy obejmujące przedstawienie zasad ubiegania się o pomoc oraz przedstawienie oferty Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać wsparcie w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”?

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.  Szczegółowy katalog rodzajów działalności, w ramach których można otrzymać wsparcie, jest bardzo szeroki – obejmuje ok. 400 pozycji określonych kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

Kto może uzyskać pomoc?

W przypadku działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” pomoc może uzyskać osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

W przypadku działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” o pomoc może ubiegać się osoba fizyczna nieprzerwanie ubezpieczona w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik) przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika przyznano płatności, albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne, albo jego małżonkiem. 

Warunki otrzymania pomocy

Pomoc może być przyznana beneficjentowi jeżeli siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w 20 tys. w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa), albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.  

W przypadku działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” uzyskanie dofinansowania wiąże się także z utworzeniem 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymaniem go przez okres 2 lat. Utworzoną działalność beneficjent musi utrzymać przez okres 5 lat. Niezbędne jest także spełnienie warunku, iż w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”. 

Koszty podlegające wsparciu (kwalifikowalne) dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

–  budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
–  nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
–  zagospodarowanie terenu,
–  zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
–  zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
–  zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, a w przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu towarów lub osób, naczep lub przyczep:
* w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
*  w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe,
–  raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną,
–  ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007 r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych:
*  przygotowanie dokumentacji: kosztorysy, projekty architektoniczne, budowlane, technologiczne, oceny i raporty środowiskowe, dokumentacja geologizna, hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne,
*  opłaty za patenty lub licencje, 
*  sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Osoby składające wniosek za pośrednictwem LGD muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju (gminy Nowy Żmigród i Krempna), w ramach której ubiegają się o dofinansowanie.

Forma i wysokość pomocy

Kwota o jaką można będzie się ubiegać w nadchodzącym naborze w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to 32 704 zł, natomiast w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 41 084,00 zł.

Poziom pomocy finansowej wynosi maks. 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Podatek Vat, zakup rzeczy używanych oraz zakup nieruchomości (w ramach mikroprzedsiębiorstw) nie są kosztami kwalifikowalnymi.  Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych.

W ramach naborów zaplanowanych w terminie 04.03.2013 r. – 22.03.2013 r. LGD wybierać do realizacji będzie wnioski w ramach „Różnicowania...” obejmujące przedsięwzięcia związane z rozwojem oferty turystycznej obszaru LGD (rozbudowa bazy noclegowej, usługi turystyczne, gastronomiczne, produkcja lokalnych produktów lub inne) oraz w ramach „Mikroprzedsiębiorstw” obejmujące przedsięwzięcia związane ze świadczeniem usług dla mieszkańców obszaru objętego LSR (np. usługi informatyczne, edukacyjne, doradcze, opiekuńcze, rzemieślnicze i inne).