Projekt - schemat I


W 2004 roku Fundacja Rozwoju Powiatu Jasielskiego zlozyla wniosek o dofinansowanie pn. "Aktywna wies szansa rozwoju subregionu jasielskiego" w ramach dzialania 2.7 Pilotazowy Program Leader + Schemat I SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Pozytywnie zaakceptowano wówczas koncepcje projektu, który polegal na utworzeniu Lokalnej Grupy Dzialania na Rzecz Rozwoju Subregionu Jasielskiego, opracowaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Subregionu Jasielskiego oraz stworzeniu mechanizmów zapewniajacych trwale i aktywne uczestnictwo mieszkanców w planowaniu i wdrazaniu lokalnych inicjatyw rozwojowych na obszarach wiejskich.

Cele szczególowe zaplanowane do osiagniecia poprzez realizacje Schematu I to:
1. Inicjowanie i wdrazanie nowych rozwiazan na rzecz lokalnego rozwoju, uwzgledniajace ekologiczne, spoleczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty subregionu;
2. Nawiazanie i wzmacnianie dialogu pomiedzy gminami w tworzeniu wspólnej polityki subregionalnej;
3. Wzmocnienie posiadanego potencjalu i mobilizowanie spolecznosci lokalnej poprzez tworzenie partnerstwa miedzy lokalnymi podmiotami, wlaczac organizacje spoleczne, samorzady lokalne, przedsiebiorców i inne instytucje;
4. Zachecanie do tworzenia lokalnej infrastruktury turystycznej, gospodarczej, ekonomicznej i spolecznej sprzyjajacej tworzeniu nowych miejsc pracy;

Sprawna realizacja projektu (od 12.09.2005 do 25.05.2006) przyniosla wymierne efekty. Powolano Lokalna Grupe Dzialania w formie Stowarzyszenia "Subregion Magurski - szansa na rozwój", która zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowniczym 12 czerwca 2006 roku. Od tego momentu zaczela sie tworzyc juz historia zwiazana z nowopowstalym Stowarzyszeniem nalezacym do Sieci Krajowej Leader+.